CMP - program za vođenje prodaje računara, računarskih komponenti, mobilnih telefona, muzičkih uređaja ...

glavna

CMP je softver projektovan i izrađen na modelu poslovanja koji može da obuhvati više različitih delatnosti.

Osnovna karakteristika tog modela je potreba da se neki, ili svi proizvodi kojima se trguje (ili se proizvode) moraju pratiti pojedinačno - po komadu. Odnosno, za svaki primerak se mora znati serijski broj (ili sličan jedinstveni identifikator), zatim od koga i kad je nabavljen, kolika je garancija snabdevača, kome je i kad prodat, koliko traje garancija kupcu i slično.

Neke od delatnosti koje imaju kompatibilan model poslovanja su:

 • Prodaja i servisiranje računara i računarskih komponenti
 • Prodaja i servisiranje mobilnih telefona
 • Prodaja muzičkih uređaja i muzičkih instrumenata
 • Prodaja bele tehnike i sličnih aparata
 • mnoge druge delatnosti ...

Iako je glavni akcenat poslovnog sistema CMP 2005 pojedinačno praćenje proizvoda (komponenti, uređaja, sklopova ...), postoji, naravno, i deo koji se bavi "običnom" robom kao i uslugama.

CMP omogućuje i pomaže da:

 • Poslovanje bude praćeno kako u globalu tako i u svim potrebnim detaljima
 • Zalihe budu održavane u optimalnim granicama
 • Reakcija na zahtev kupca bude brza, precizna i sa gledišta rentabilnosti pravilno procenjena
 • Rad prodavca bude olakšan, ubrzan, precizan i pošteđen grešaka
 • Svi važni događaji u poslovnom sistemu budu na vreme uočeni i rešeni na adekvatan način

 

Pomoću menija sa desne strane možete da pogledate nešto detaljniji prikaz pojedninih mogućnosti i opcija CMP-a.


Zalihe

Komponente

Kao što je u uvodnim napomenama naglašeno, jedna od osnovnih karakteristika CMP poslovnog sistema je mogućnost pojedinačnog praćenja određenih entiteta u poslovnom toku.

Koncept Komponenti u CMP-u pokriva one proizvode (robu) za koje Vam je potrebno da za svaki pojedinačni primerak znate njegov celokupan tok kroz Vaš poslovni sistem, odnosno, treba da znate:

 • od koga, kada i pod kojim uslovima je primerak nabavljen
 • da li je, kome, kada i pod kakvim uslovima prodat
 • koliko traje garancija Vašeg snabdevača prema Vama kao i Vaša prema klijentu
 • da li je bilo reklamacija na taj primerak i šta se sa reklamacijom dešavalo
 • ...

Komponenta može da bude, na primer: matična ploča, hard disk, monitor, mobilni telefon, i slično.

Komponente

Podaci o komponentama su organizovani u dva hijerarhijska nivoa. Prvi je tabela Komponente, prikazana na gornjoj slici, u kojoj se opisuju Tip, Model, Cena i ostalo što je zajedničko za sve primerke nekog uređaja. Otvaranjem zapisa iz gornje tabele dobijate sledeću formu.

Komponente

Primerci (lager komponente)

Pojedinačni primerci neke Komponente opisuju se u tabeli Lager komponente (slika dole).

Lager komponente

Otvaranjem zapisa Primerka dobićete sve značajne informacije koje o njemu postoje u sistemu:

Opšti podaci:

Primerak

 

Podaci o nabavci:

Primerak detalj

 

Podaci o prodaji primerka:

Primerak

 

Podaci o eventualnim reklamacijama:

Primerak


Komitenti

Ponude

Ponude Vašim komitentima, u sistemu CMP, imaju vrlo važnu ulogu. Ponuda je moćan alat kojim možete da:

 • brzo formirate detaljnu specifikaciju onoga što nudite
 • odmah dobijete ukupnu vrednost, sa detaljnim međutotalima
 • "fino" podesite krajnju vrednost Ponude preko rabata
 • izvršite kratku finansijsku analizu koja će Vam dati sve potrebne podatke za odlučivanje koliki popust (rabat) možete da date, kao i koliku zaradu pri tom ostvarujete

Ukoliko se bavite, na primer, prodajom kompjutera, preko Ponude možete vrlo brzo da sastavite jednu "virtuelnu" konfiguraciju u kojoj će biti precizan spisak komponenti, ostalih proizvoda (robe) i usluga, a sve na osnovu zahteva vašeg klijenta. Ukoliko ste ranije sastavili neke "standardne konfiguracije" koje prodajete, onda se, kopiranjem one koja najviše odgovara zahtevima i njenom izmenom u samo pojedinim detaljima, ceo postupak može završiti za samo nekoliko sekundi.

Ponuda Vam daje brzinu, fleksibilnost i preciznost u radu sa klijentima i pri tom Vam pruža zaštitu od pravljenja grešaka u proceni rentabilnosti posla. Time povećavate Vašu konkurentnost a ne ugrožavate poslovni rezultat.

Opšti podaci i vrednost ponude

Ponuda

Na prvoj strani Ponude (slika gore) nalazi se tabela koja sadrži međutotale i ukupnu vrednost. Pored polja za datume i opis, na ovoj strani je i rabat kojim možete da podesite krajnju vrednost Ponude.
U trenutku promene rabata, svi međutotali će biti ponovo preračunati.

Analiza ponude

Ponuda

Na strani Analize ponude možete da dobijete kratak proračun koji će Vam pomoći da procenite koliko Vam se data ponuda isplati i koliki prostor imate za promenu (smanjenje) cene kako biste bili konkurentni a da pri tom ne ugrozite rentabilnost posla.


Snabdevači

Porudžbine

Porudžbina snabdevaču je dokument u CMP sistemu kojim dobijate veću kontrolu nad postupkom naručivanja robe od Vaših snabdevača. Porudžbina takođe sadrži i dodatne alate koji Vam mogu pomoći da optimizujete svoje zalihe.

Porudžbina

Automatsko naručivanje

Automatsko naručivanje (wizard za kreiranje porudžbine snabdevaču) je koncept u CMP sistemu koji će Vam pomoći prilikom odlučivanja šta i koliko treba naručiti, a takođe će Vam i sâm postupak kreiranja Porudžbine u velikoj meri automatizovati. Za Automatsko naručivanje vrlo su važne informacije o Lageru, Kritičnim zalihama, kao i informacija koja postoji u Komponentama i Ostaloj robi a odnosi se na Snabdevača od koga obično naručujete konkretan proizvod.

Porudžbina

U zavisnosti od toga kako podesite njegove parametre (pogledajte sliku), Wizard (čarobnjak) za kreiranje porudžbine snabdevaču će pretražiti vaše Zalihe i popuniti stavke Porudžbine samo odgovarajućim Komponentama i Ostalom robom. Takođe će i broj komada svake stavke koja se poručuje biti optimalno postavljen.


Poslovanje

Sistemski događaji

U projektovanju CMP, sve vreme smo morali da balansiramo između dva značajna ali suprotstavljena zahteva. Prvi je jednostavnost korišćenja a drugi funkcionalnost. Odnosno, korišćenje je trebalo da bude jednostavno, a da pri tom sistem obuhvati svu složenost jednog realnog poslovnog sistema. Između ovih krajnosti pokušali smo da napravimo kompromis tako što nismo “na silu” pojednostavljivali model sistema (tj. CMP), već smo za korisnike kreirali razne izveštaje i alate koji olakšavaju praćenje sistema i upravljanje njime.

Sistemski događaji su alat u CMP sistemu koji će Vam olakšati i kvalitativno unaprediti vođenje poslovanja. Pod događajem ovde podrazumevamo sve što je važno za poslovnje, što treba da imate u vidu i na šta treba da budete upozoreni u određeno vreme, odnosno, određenog datuma. Pri tom, ti događaji mogu da potiču iz različitih delova sistema.

Sistemski događaji

Sistemski događaji su jedan skup nezavisnih “pretraživača poslovnog sistema”, od kojih svaki ima svoj domen, svoje parametre i svoje događaje koje generiše. Ti generisani događaji se zatim objedinjuju, sortiraju po određenim kriterijumima i prikazuju na levoj polovini forme koju vidite na gornjoj slici. Za svaki pretraživač sistma možete da podesite koliko dana unapred će generisati svoje događaje, kao i njegov prioritet.


Izveštaji

CMP poslovni sistem je bogat najrazličitijim izveštajima koji pomažu da se poslovanje prati u pojedinostima i u globalu.

Izveštaji ne zahtevaju previše detaljno opisivanje, jer već iz sâmog naziva nekog od njih možete da zaključite kakvu informaciju Vam on pruža. Takođe, izveštaji su deo CMP sistema koji nije završen i koji će se vremenom menjati i proširivati, čemu veliki doprinos daju sâmi korisnici svojim sugestijama iz prakse.

Grafici

Grafici

Ovo je skup grafičkih izveštaja koji će Vam dati jednu uopštenu, vizuelno vrlo preglednu i jasnu informaciju o Vašem poslovnom sistemu, posmatranom iz različitih uglova.

Grafik-komponente

Pomoću grafika na slici gore možete da procenite koja komponenta je bila najrentabilnija u određenom periodu.

Grafik-zaduženja

Ovaj grafik Vam može pomoći kada odlučujete kom klijentu treba odobriti koliki rabat, odnosno popust.

Korisnika ohrabrujemo da, bez obzira koliko je upoznat sa CMP, slobodno istražuje i eksperimentiše sa izveštajima i graficima, jer oni ni na koji način ne mogu promeniti stanje sistema, odnosno njima se ništa ne može “pokvariti”.


Ostale mogućnosti i osobine

Od ostalih osobina CMP-a ukratko ćemo prikazati Različite nivoe pristupa i ovlašćenja korisnika.

CMP podržava rad više korisnika koji imaju različita ovlašćenja i nivoe pristupa. Takođe, za svaku informaciju koju korisnici unesu ili promene, sistem zapisuje koji korisnik je to uradio, kao i datum i vreme izmene. Korisničke naloge i ovlašćenja mogu da odobre ili uskrate samo korisnici koji imaju ovlašćenje "administrator".

Ovlašćenja

Na gornjoj slici vidite formu kojom se unose i menjaju podaci o korisniku. Njegova ovlašćenja i svojstva su grupisana na četiri strane (tab-a). Opisaćemo nešto detaljnije Opšta ovlašćenja koja se nalaze na prvoj strani.

Administrator – ovo je najveće ovlašćenje koje korisnik može da ima. Ono u sebi obuhvata sva druga posebna ovlašćenja. Administratoru su dostupne sve mogućnosti programa.

Kreiranje novog objekta – ovim “načelno” dozvoljavate korisniku da može da unosi nove zapise u sistem. Time mu, u stvari, postaje dostupno dugme “Novi zapis” na formama za tabelarni prikaz podataka.

Otvaranje i izmena postojećih objekata – analogno prethodnom ovlašćenju.

Otvaranje samo onih objekata koje je kreirao ovaj korisnik – sistem, za svaki objekat u sistemu (zapis) beleži ko ga je i kada kreirao. Ovim ovlašćenjem sprečavate korisnika da otvara i menja “tuđe” zapise. Kad je ovo ovlašćenje aktivno, zapisi koje korisnik može da menja (koji su “njegovi”) će u tabelama biti ispisani boldiranim fontom.

Brisanje objekata – “načelno” dozvoljavate korisniku da briše zapise, ali samo ako to nije u suprotnosti sa nekim konkretnijim pravilom u sistemu. Na primer, ako ne možete da menjate Ponude, nećete moći ni da ih obrišete jer je i to promena.

Brisanje samo onih objekata koje je kreirao ovaj korisnik – potpuno analogno ovlašćenju “Otvaranje samo onih objekata koje je kreirao ovaj korisnik”.

Detalji o Komponentama, Proizvodima i Uslugama i njihova izmena – iz sâmog naziva vidi se namena ovog ovlašćenja. Pod detaljima se podrazumeva sve ono što se vidi i što može da se izmeni kada se otvori zapis nekog od nabrojanih objekata u sistemu.

Pregled izveštaja – korisniku sa ovim ovlašćenjem dostupan je meni Izveštaji i sve njegove stavke.