Indeks članaka

Ostale mogućnosti i osobine

Od ostalih osobina CMP-a ukratko ćemo prikazati Različite nivoe pristupa i ovlašćenja korisnika.

CMP podržava rad više korisnika koji imaju različita ovlašćenja i nivoe pristupa. Takođe, za svaku informaciju koju korisnici unesu ili promene, sistem zapisuje koji korisnik je to uradio, kao i datum i vreme izmene. Korisničke naloge i ovlašćenja mogu da odobre ili uskrate samo korisnici koji imaju ovlašćenje "administrator".

Ovlašćenja

Na gornjoj slici vidite formu kojom se unose i menjaju podaci o korisniku. Njegova ovlašćenja i svojstva su grupisana na četiri strane (tab-a). Opisaćemo nešto detaljnije Opšta ovlašćenja koja se nalaze na prvoj strani.

Administrator – ovo je najveće ovlašćenje koje korisnik može da ima. Ono u sebi obuhvata sva druga posebna ovlašćenja. Administratoru su dostupne sve mogućnosti programa.

Kreiranje novog objekta – ovim “načelno” dozvoljavate korisniku da može da unosi nove zapise u sistem. Time mu, u stvari, postaje dostupno dugme “Novi zapis” na formama za tabelarni prikaz podataka.

Otvaranje i izmena postojećih objekata – analogno prethodnom ovlašćenju.

Otvaranje samo onih objekata koje je kreirao ovaj korisnik – sistem, za svaki objekat u sistemu (zapis) beleži ko ga je i kada kreirao. Ovim ovlašćenjem sprečavate korisnika da otvara i menja “tuđe” zapise. Kad je ovo ovlašćenje aktivno, zapisi koje korisnik može da menja (koji su “njegovi”) će u tabelama biti ispisani boldiranim fontom.

Brisanje objekata – “načelno” dozvoljavate korisniku da briše zapise, ali samo ako to nije u suprotnosti sa nekim konkretnijim pravilom u sistemu. Na primer, ako ne možete da menjate Ponude, nećete moći ni da ih obrišete jer je i to promena.

Brisanje samo onih objekata koje je kreirao ovaj korisnik – potpuno analogno ovlašćenju “Otvaranje samo onih objekata koje je kreirao ovaj korisnik”.

Detalji o Komponentama, Proizvodima i Uslugama i njihova izmena – iz sâmog naziva vidi se namena ovog ovlašćenja. Pod detaljima se podrazumeva sve ono što se vidi i što može da se izmeni kada se otvori zapis nekog od nabrojanih objekata u sistemu.

Pregled izveštaja – korisniku sa ovim ovlašćenjem dostupan je meni Izveštaji i sve njegove stavke.